GREC BATXILLERAT INTRODUCCIÓ


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "GREC BATXILLERAT INTRODUCCIÓ"

Transcripción

1 1 GREC BATXILLERAT INTRODUCCIÓ L assignatura de Grec en l etapa de Batxillerat té com a finalitat introduir l alumnat en el coneixement bàsic dels diferents aspectes lingüístics i culturals de llengua i la civilització gregues a fi de permetre-li accedir directament a la riquesa de la tradició literària i clàssica en què han begut en major o menor mesura les diverses manifestacions culturals occidentals i que han conformat el pensament i la base de la civilització actual. L estudi de la llengua grega és propedèutic per a l aprenentatge d altres llengües estrangeres, per a augmentar el cabal lèxic amb més riquesa i matisos i el bagatge cultural de l alumnat, i ajudar-lo a comprendre millor els mecanismes de la llengua pròpia i a reconéixer els referents culturals que conformen la seua tradició, dels quals s ha proveït tota la cultura occidental. Així és com esta matèria contribuirà àmpliament a la consecució dels objectius de l etapa de Batxillerat que estan relacionats amb el domini de les destreses lingüístiques, amb la presa de consciència de les realitats que sustenten i conformen el món en què viu, tant en l aspecte social com en el polític, artístic, literari, etc., amb la capacitat d adoptar criteris que l'ajuden en l'anàlisi crítica, i amb les que es relacionen amb l adquisició de maduresa personal i social i d autonomia. L estudi de l assignatura s ha organitzat en blocs de continguts que tenen un caràcter seqüencial i acumulatiu i que, amb lleugers matisos, es repetixen en els dos cursos. Estos blocs es referixen tant a qüestions lingüístiques com a temes culturals i/o literaris, facetes inseparables i complementàries per a l estudi de qualsevol civilització i sense les quals no és possible apreciar la importància del seu llegat, influència i pervivència. El primer bloc presenta els continguts transversals, comuns a totes les matèries de l àrea de les llengües i la cultura clàssiques, i servixen de base metodològica per a abordar la forma de treballar els continguts culturals, aportant contextos d execució específics, la utilització de les ferramentes TIC, la planificació i organització de projectes i tasques, el treball i aprenentatge en grups cooperatius, etc. que resulten imprescindibles en una ensenyança-aprenentatge competencial. El segon bloc es presenta com una introducció que emmarca en un context geogràfic i històric tant la civilització com la llengua grega i que resulta determinant en la configuració del caràcter dialectal de la llengua i per a l estudi de l evolució i posterior convergència dels dialectes, així com l evolució fins al grec modern, amb una visió històrica i global de la llengua grega. S introduïx l alfabet, la pràctica oral i escrita i la transcripció a la llengua pròpia. Els blocs tercer i quart estan dedicats a l estudi dels aspectes morfològics i sintàctics de la llengua, dos realitats inseparables que conformen i integren juntes l aspecte gramatical. Es pretén, en ells, iniciar l alumnat en el concepte de flexió, estudiant l estructura interna de les paraules i dels seus elements formals que servixen per a definir la relació que mantenen amb altres dins de l oració. La sintaxi, al seu torn, s ocupa d estudiar les estructures oracionals gregues i els elements que en definixen les construccions més característiques, introduint progressivament nivells de major complexitat. El bloc quint es dedica a l estudi de la civilització grega, a fi d identificar els fets històrics més importants i els aspectes propis de l'organització política i social i de la identitat cultural. Dins d esta última, mereix especial atenció l estudi de la mitologia, la influència de la qual resulta decisiva per a la configuració de l imaginari literari i artístic occidental, i el d algunes de les manifestacions religioses més significatives de l antiguitat grega, entre les quals destaquen, per la repercussió posterior, els jocs esportius dedicats a diferents divinitats, i en especial els celebrats a Olímpia en honor de Zeus, però també les festivitats en honor de Dionís, vinculades a l origen del teatre. En l últim curs, este bloc està dedicat a les distintes manifestacions literàries, aprofitant els coneixements de la llengua ja adquirits per a introduir l alumnat en l estudi de l origen i evolució dels distints gèneres, per mitjà de la lectura de fragments de les obres originals, utilitzant-les com un instrument per a comprendre les claus essencials de la societat en què van veure la llum. No hi ha millor instrument per a l estudi d una llengua i de la seua cultura que els textos propis, als quals es dedica un altre dels blocs de continguts previstos en els dos cursos. Es pretén d esta manera remarcar la necessitat d estudiar de forma gradual la llengua en el context, i es proposa treballar en l aula tant la interpretació, i/o traducció, com la creació de textos, facilitant-li a l alumnat contextos comunicatius per a crear-los i incloure-hi els continguts

2 lingüístics estudiats. Finalment, es dedica un bloc a l estudi del lèxic, perquè es considera que resulta imprescindible per a avançar en el coneixement de qualsevol llengua, i que hauria d estudiar-se per índex de freqüència. Dins d este àmbit es presta especial atenció a l etimologia, no sols perquè servix per a posar de manifest la pervivència de les arrels gregues en les llengües modernes, sinó, a més, perquè ajuda l alumnat a adquirir una millor comprensió de la seua llengua, precisant el significat de termes coneguts o descobrint-ne d altres i incorporant-los al seu vocabulari. Els criteris d avaluació estan redactats com resultats d aprenentatge i inclouen processos de diferent complexitat, continguts de diferent tipus i contextos de realització adequats a la naturalesa de l execució dels aprenentatges amb l objecte d'observar-los i avaluar-los en contextos reals i d obtindre evidències de l exercici esperat per a cada nivell, de forma progressiva. L assignatura de grec contribuïx especialment a desenrotllar en l alumnat les competències de comunicació lingüística, la relació de les quals es dóna en tots els continguts de tots els blocs, en els cinc components que té: el lingüístic, el pragmàtic, el sociocultural, l estratègic i el personal. També contribuïx a desenrotllar la competència d aprendre a aprendre dotant l alumnat de recursos i estratègies d anàlisi i comprensió i facilitant-li mecanismes d inferència. Finalment contribuïx a desenrotllar les competències socials i cíviques i la consciència i les expressions culturals per mitjà de l estudi i la comparació dels models socials i polítics de l antiguitat i els contemporanis, i de l estudi de l art, la mitologia i la literatura grecs com a substrats identificables i essencials de l imaginari cultural occidental. Però este currículum amplia de manera notable l espectre competencial de la matèria amb la incorporació de continguts i criteris d avaluació relacionats amb les competències digitals, el sentit de la iniciativa i l'esperit emprenedor en els blocs inicials dels dos nivells, en què es proposen continguts molt relacionats amb la metodologia per a l aprenentatge competencial i que fan referència a la gestió i planificació de projectes en grups cooperatius o a processos en què es busca informació i creació de continguts en contextos digitals. El currículum incorpora plantejaments metodològics i didàctics coherents amb el desenrotllament de les competències, l aprenentatge en contextos reals dels elements transversals i dels continguts de les àrees. La competència es considera com a coneixement en la pràctica, un coneixement adquirit a través de la participació activa en pràctiques socials que, com a tals, es poden desenrotllar tant en el context educatiu formal, a través del currículum, com en els contextos educatius no formals i informals. En este sentit és imprescindible proposar nous enfocaments metodològics innovadors, basats en la interacció, l aprenentatge dialògic i l aprenentatge situat, que emfatitza la dimensió social dels processos d adquisició de les competències, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i de relacions, i a unes determinades tasques que els alumnes i les alumnes hauran de resoldre i que els permetran adquirir la competència necessària. Els mètodes actius poden descansar en estructures d aprenentatge cooperatiu que asseguren la interacció entre iguals i amb altres membres de la comunitat educativa i l entorn, de manera que, a través de la resolució conjunta de les tasques, els membres del grup desenrotllen noves habilitats i estratègies que puguen aplicar a situacions semblants en contextos formals i no formals. Els principis metodològics exposats han de regir la metodologia específica de la matèria de grec, en què s afavoriran la interactuació i el desenrotllament de contextos de comunicació dialògica, sobretot en els blocs més netament lingüístics, i l aprenentatge situat per als relacionats amb la civilització grega, en què es procurarà la realització de tasques amb una dimensió social, representacions, productes audiovisuals, creació de pàgines web, còmics, etc., en agrupaments heterogenis. Quant a l avaluació, la sintaxi dels criteris d avaluació permet una millor selecció de procediments i instruments d avaluació adequats als diferents tipus d aprenentatge (proves objectives, qüestionaris, escales d observació, escales de valoració, etc.). A més, com que aporten detalls sobre la naturalesa de l execució (com, amb què, per a què, on, quan, etc.), orienten a l hora de seleccionar i dissenyar situacions i proves d avaluació i d'integrar-les en les activitats d ensenyança-aprenentatge habituals. Els continguts i els criteris d avaluació s han seqüenciat de forma progressiva i diferenciada per a facilitar la identificació i avaluació dels aprenentatges bàsics de cada nivell. Això facilita l atenció a la diversitat des de les programacions d aula i la continuïtat dels aprenentatges entre nivells i etapes. Esta progressió diferenciada també permet la programació i avaluació dels aprenentatges de reforç o ampliació, i realitzar les adaptacions curriculars per a l alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per a facilitar-li la inclusió. 2

3 3 Continguts i criteris d avaluació de l assignatura Grec Curs 1r Batxillerat Bloc 1: Continguts transversals. Curs 1r Batxillerat Participació en debats, col loquis o entrevistes sobre qualsevol dels temes que puguen suscitar interés: el paper de la dona en la societat, les classes socials, el sistema polític, la família, el respecte pel patrimoni, etc. Utilització d estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i conclusió; cooperació; normes de cortesia, etc. i del respecte en l ús del llenguatge. Elaboració de treballs d investigació i/o exposicions, de forma individual o en grups cooperatius, sobre: la pervivència del mite en les diferents manifestacions artístiques; la pervivència del lèxic grecollatí en la llengua pròpia; el patrimoni; la influència de l organització política i social, etc. Aplicació de les estratègies per a buscar informació variada sobre lèxic, vida quotidiana, patrimoni, pervivència de la cultura clàssica en diferents àmbits, etc. en diverses fonts i pàgines web especialitzades, wikis, blogs i diccionaris en línia, utilitzant estratègies de filtratge per a trobar informació, i selecció de la informació, síntesi, presentació de continguts, procediments de cites i paràfrasis, de bibliografia i de bibliografia web. Imaginació i creativitat en la gestió de projectes. Responsabilitat davant de les decisions adoptades. Pensament causal i conseqüencial. Planificació de les tasques i projectes de la matèria. Avaluació dels processos i resultats i assumpció de l error com a oportunitat. Assumpció de distints rols en equips de treball. Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. Tècniques d escolta activa. Diàleg igualitari. Coneixement de tècniques d aprenentatge cooperatiu. Creació i edició de produccions audiovisuals amb dramatitzacions o diàlegs creats per l'alumne, aplicant els continguts gramaticals, sintàctics i lèxics estudiats. BL1.1. Participar en intercanvis comunicatius de l àmbit personal, acadèmic, social o professional, aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral utilitzant un llenguatge no discriminatori. BL1.2. Buscar i seleccionar informació de forma contrastada en diverses fonts, documents de text, imatges, vídeos, etc., i organitzar la informació obtinguda per mitjà de diversos procediments de síntesi o presentació dels continguts, registrant-la en paper de forma acurada o emmagatzemant-la digitalment en dispositius informàtics i servicis de la xarxa, per a ampliar els seus coneixements i elaborar textos de l àmbit personal, acadèmic, social o professional i del nivell educatiu, citant adequadament la seua procedència. BL1.3. Gestionar de forma eficaç tasques o projectes, fer propostes creatives i confiar en les seues possibilitats, mostrar energia i entusiasme durant el seu desenrotllament, prendre decisions raonades, assumint riscos, i responsabilitzar-se de les pròpies accions i de les seues conseqüències. BL1.4. Planificar tasques o projectes, individuals o col lectius, descrivint accions, recursos materials, terminis i responsabilitats per a aconseguir els objectius proposats, adequar el pla durant el seu desenrotllament considerant diverses alternatives per a transformar les dificultats en possibilitats, avaluar el procés i el producte final i comunicar de forma creativa els resultats obtinguts amb el suport dels recursos adequats. BL1.5. Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant recursos perquè tots els seus membres participen i arriben a les metes comunes, influir positivament en els altres generant implicació en la CD CSC

4 4 Utilització de presentacions multimèdia per a exposar treballs realitzats de forma individual o en grup. Ús de les ferramentes més comunes de les TIC. Comunicació amb la resta del grup o intercentres. Ús dels servicis de la web social: blogs, wikis, fòrums, pàgines web, correu electrònic, etc. tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies actuant amb responsabilitat i sentit ètic. BL1.6. Crear i editar produccions audiovisuals o presentacions multimèdia servint-se d imatges i text, amb sentit estètic, utilitzant aplicacions informàtiques d escriptori o servicis de la web, i saber aplicar els diferents tipus de llicències. BL1.7. Col laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col lectiva, filtrant i compartint informació i continguts digitals, seleccionant la ferramenta de comunicació TIC, servici de la web social o mòdul en entorns virtuals d aprenentatge més apropiat. Aplicar bones formes de conducta en la comunicació i previndre, denunciar i protegir els altres de les males pràctiques com el ciberassetjament. BL1.8. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements del nivell educatiu, analitzar els coneixements, habilitats i competències necessàries per al seu desenrotllament i comparar-les amb les pròpies aptituds i interessos per a generar alternatives davant de la presa de decisions vocacional. CD CD Bloc 2: La llengua grega i el seu àmbit d influència. Curs 1r Batxillerat La llengua grega com a llengua indoeuropea. Marc geogràfic de l àmbit d influència de la llengua grega. Els principals dialectes i la koiné: trets lingüístics distintius. L alfabet grec: origen, caràcters i pronunciació. Ús de l alfabet grec en dispositius mòbils i informàtics. Transcripció de termes grecs: normes de transcripció. BL2.1. Identificar la llengua grega com a indoeuropea, localitzant en mapes, en formats diversos i presentats en suport paper i digital, el domini geogràfic de l indoeuropeu i la distribució dialectal del grec utilitzant les estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut. BL2.2. Llegir textos en grec amb soltesa, seguint les normes de pronunciació i entonació, i escriure ls per a adquirir el domini de l alfabet grec. BL2.3. Transcriure a la llengua pròpia, identificant les normes, els termes

5 5 grecs que guarden relació formal amb la llengua pròpia, per a reconéixer l origen grec d estes paraules. La paraula: Formants de les paraules. Identificació i classificació dels diversos formants de les paraules. Classificació de les paraules segons els seus formants. Paraules variables i invariables. La flexió: Flexió nominal i pronominal de les formes més usuals i regulars. La flexió verbal: La conjugació temàtica. Iniciació a la conjugació atemàtica. La veu activa, mitjana i passiva. Formes no personals: infinitiu i participi. Els casos: Casos i funcions. Elements de l oració. L oració: La concordança. L oració simple: Oracions atributives i predicatives. L oració composta. Construcció d infinitiu: Infinitiu concertat i no concertat. Construcció de participi: Participi atributiu, apositiu i predicatiu. Bloc 3: Morfologia. Curs 1r Batxillerat BL3.1. Identificar els distints formants i els elements flexius de les paraules, descomponent-les i buscant exemples d altres termes en què estiguen presents, i classificar paraules variables per a una millor interpretació i expressió de la llengua grega. BL3.2. Declinar distints tipus de paraules i sintagmes en concordança d'acord amb la seua classificació i amb el context oracional per a una millor interpretació i expressió de la llengua grega. BL3.3. Conjugar els distints temps verbals grecs segons la seua classificació i el context oracional. Diferenciar les formes personals de les no personals per a una millor interpretació i expressió de la llengua grega. Bloc 4: Sintaxi. Curs 1r Batxillerat BL4.1. Distingir, per mitjà d anàlisi sintàctica o inferència lògica, en textos originals i/o adaptats de dificultat graduada, les funcions que exercixen les paraules i sintagmes, i classificar els diferents tipus d oracions i construccions, per a una millor interpretació del text i de la seua estructura.

6 6 Bloc 5: Grècia: història, cultura, art i civilització. Curs 1r Batxillerat Períodes de la història de Grècia. Principals fets històrics: Connexions més importants amb altres civilitzacions. Identificació/classificació/realització d eixos cronològics dels períodes de la història de Grècia segons el diferent paper d hòmens i dones. Organització política de Grècia: Principals institucions. Formes de govern. Comparació amb l actualitat. Organització social a Grècia: Les classes socials. La dona a Grècia. Comparació dels valors cívics de l època amb els actuals. La família: Funcions dels seus membres. Importància de la família en l organització social. Identificació i comparació d estereotips amb l actualitat. El treball i l oci: Oficis i activitats. El temps lliure: el teatre, els espectacles, les festes cíviques. La ciència: la medicina, les matemàtiques, la física, la tècnica. Principals aportacions. La mitologia: Principals déus i deesses del panteó grec. Principals herois i heroïnes. Principals mites. Pervivència en les arts. La religió: Trets característics de la religió grega. Manifestacions religioses: principals festes religioses, ritus, centres religiosos, Delfos, Olímpia. Els jocs olímpics. BL5.1. Distingir les diferents etapes de la història de Grècia i descriure'n els trets essencials, les connexions amb altres civilitzacions i les relacions amb determinades realitats contemporànies, ubicant en un eix cronològic alguns dels principals fets històrics de la civilització grega. BL5.2. Descriure els trets essencials que caracteritzen les successives formes d organització política i social de Grècia, comparant-les amb enfocament crític amb les actuals, per a evidenciar en el nostre sistema social i polític la pervivència de la civilització grega. BL5.3. Comparar la família en la societat grega i en l actual, adoptant un enfocament crític per a contrastar els distints papers assignats als seus membres amb els actuals, i detectar els estereotips en les dos cultures. BL5.4. Relacionar les principals formes de treball en l antiguitat amb els coneixements científics i tècnics de l època, i comparar les antigues formes d oci amb les actuals. BL.5.5. Descriure els trets essencials que caracteritzen la mitologia i religió gregues, comparant-les amb enfocament crític amb les actuals per a evidenciar en la cultura occidental l herència de la civilització grega i la pervivència dels arquetips mítics. Bloc 6: Textos. Curs 1r Batxillerat CSC CSC CMCT Tècniques de traducció: Traducció i/o interpretació de textos en grec de dificultat progressiva. Retroversió. BL6.1. Captar el sentit global de textos en grec, senzills i de dificultat graduada, aplicant els coneixements fonològics, morfològics, sintàctics i lèxics adquirits o mecanismes d inferència lògica, per a aprofundir-ne en la CSC

7 7 Comparació d estructures gregues amb les de la llengua pròpia. Lectura comprensiva de textos grecs: Lectura comprensiva de textos grecs adaptats i/o de dificultat progressiva. Lectura de textos traduïts. Comentari del contingut i estructura de textos en llengua grega i traduïts. interpretació o la traducció. BL6.2. Crear textos breus o de longitud mitjana en llengua grega, utilitzant i seleccionant les estructures i el lèxic més adequats, per a adquirir un major domini de la llengua i millorar les destreses comunicatives. Vocabulari bàsic: Lèxic d ús freqüent. Hel lenismes més freqüents: del lèxic comú, del lèxic especialitzat. Etimologia: Principals sufixos i prefixos. Descomposició de paraules. Pervivència: Termes patrimonials, cultismes i neologismes. Camps semàntics i famílies lèxiques. BL6.3. Comentar el contingut i l estructura de textos clàssics traduïts aplicant els coneixements prèviament adquirits en esta o en altres matèries per a aprofundir-ne en la interpretació. Bloc 7: Lèxic. Curs 1r Batxillerat BL7.1. Deduir el significat de termes grecs, partint del context o de paraules de la llengua pròpia, i identificar els formants per a aprofundir en la interpretació de textos i augmentar el cabal lèxic. BL7.2. Aplicar les normes de derivació i composició de paraules en grec identificant-ne els formants, i crear paraules en la llengua pròpia per a augmentar el cabal lèxic. BL7.3. Elaborar glossaris, per camps semàntics i famílies lèxiques, de paraules derivades del grec presents en la llengua pròpia, establint relacions entre el lèxic grec adquirit i la llengua pròpia i classificar les paraules patrimonials, cultismes, neologismes i hel lenismes per a aprofundir en la interpretació de textos en les dos llengües. Curs 2n Batxillerat Bloc 1: Continguts transversals. Curs 2n Batxillerat Participació en debats, col loquis o entrevistes sobre qualsevol dels temes que puguen suscitar interés: el paper de la dona en la societat, les classes socials, el sistema polític, la família, el respecte pel patrimoni, etc. Utilització BL1.1. Participar en intercanvis comunicatius de l àmbit personal, acadèmic, social o professional, aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral utilitzant un llenguatge no

8 8 d estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i conclusió; cooperació; normes de cortesia, etc. i del respecte en l ús del llenguatge. Elaboració de treballs d investigació i/o exposicions, de forma individual o en grups cooperatius, sobre: la pervivència del mite en les diferents manifestacions artístiques; la pervivència del lèxic grecollatí en la llengua pròpia; el patrimoni; la influència de l organització política i social, etc. Aplicació de les estratègies per a trobar informació variada sobre lèxic, vida quotidiana, patrimoni, pervivència de la cultura clàssica en diferents àmbits, etc. en diverses fonts i pàgines web especialitzades, wikis, blogs i diccionaris en línia, utilitzant estratègies de filtratge per a trobar informació, i selecció de la informació, síntesi, presentació de continguts, procediments de cites i paràfrasis, de bibliografia i de bibliografia web. Imaginació i creativitat en la gestió de projectes. Responsabilitat davant de les decisions adoptades. Pensament causal i conseqüencial. Planificació de les tasques i projectes de la matèria. Avaluació dels processos i resultats i assumpció de l error com a oportunitat. Assumpció de distints rols en equips de treball. Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. Tècniques d escolta activa. Diàleg igualitari. Coneixement de tècniques d aprenentatge cooperatiu. Creació i edició de produccions audiovisuals amb dramatitzacions o diàlegs creats per l'alumne, aplicant els continguts gramaticals, sintàctics i lèxics estudiats. Utilització de presentacions multimèdia per a exposar treballs realitzats de forma individual o en grup. Ús de les ferramentes més comunes de les TIC. Comunicació amb la resta del grup o intercentres. Ús dels servicis de la web social: blogs, wikis, fòrums, pàgines web, correu electrònic, etc. discriminatori. BL1.2. Buscar i seleccionar informació de forma contrastada en diverses fonts, documents de text, imatges, vídeos, etc., i organitzar la informació obtinguda per mitjà de diversos procediments de síntesi o presentació dels continguts, registrant-la en paper de forma acurada emmagatzemant-la digitalment en dispositius informàtics i servicis de la xarxa, per a ampliar els coneixements i elaborar textos de l àmbit personal, acadèmic, social o professional i del nivell educatiu, citant adequadament la procedència. BL1.3. Gestionar de forma eficaç tasques o projectes, fer propostes creatives i confiar en les seues possibilitats, mostrar energia i entusiasme durant el seu desenrotllament, prendre decisions raonades assumint riscos, i responsabilitzar-se de les accions pròpies i de les seues conseqüències. BL1.4. Planificar tasques o projectes, individuals o col lectius, descrivint accions, recursos materials, terminis i responsabilitats per a aconseguir els objectius proposats, adequar el pla durant el seu desenrotllament considerant diverses alternatives per a transformar les dificultats en possibilitats, avaluar el procés i el producte final i comunicar de forma creativa els resultats obtinguts amb el suport dels recursos adequats. BL1.5. Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant recursos perquè tots els seus membres participen i arriben a les metes comunes, influir positivament en els altres generant implicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies actuant amb responsabilitat i sentit ètic. BL1.6. Crear i editar produccions audiovisuals o presentacions multimèdia, servint-se d imatges i text, amb sentit estètic, utilitzant aplicacions informàtiques d escriptori o servicis de la web, i saber aplicar els diferents tipus de llicències. BL1.7. Col laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col lectiva, filtrant i compartint informació i continguts digitals, seleccionant la ferramenta de comunicació TIC, el servici de la web social o TIC CSC CD CD

9 9 el mòdul en entorns virtuals d aprenentatge més apropiat. Aplicar bones formes de conducta en la comunicació i previndre, denunciar i protegir els altres de les males pràctiques com el ciberassetjament. BL.1.8. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements del nivell educatiu, analitzar els coneixements, les habilitats i les competències que fan falta per al seu desenrotllament i comparar-les amb les pròpies aptituds i interessos per a generar alternatives davant de la presa de decisions vocacional. Bloc 2: La llengua grega. Curs 2n Batxillerat Els dialectes grecs. Ubicació dels dialectes en un mapa. El grec clàssic, la koiné i el grec modern: evolució de la llengua grega. Comparació de termes. BL2.1. Identificar els dialectes grecs relacionant-los amb el seu cultiu literari i ubicar-los en un mapa, en formats diversos i presentats en suport paper i digital, utilitzant les estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut. BL2.2. Comparar termes del grec clàssic, la koiné i el grec modern i assenyalar els trets bàsics del procés d evolució, per a reconéixer la relació directa entre les distintes etapes de la llengua grega. Bloc 3: Morfologia. Curs 2n Batxillerat Flexió nominal i pronominal: Repàs dels paradigmes regulars. Formes menys usuals i irregulars. Identificació i declinació de totes les formes. nominals i pronominals. Flexió verbal: Repàs de la flexió verbal regular. La conjugació atemàtica. Modes verbals. Formes no personals: infinitiu i participi. Identificació i conjugació de totes les formes verbals. BL3.1. Analitzar morfològicament paraules d un text clàssic, original o adaptat, identificar-ne la categoria gramatical, els formants flexius i l'enunciat per a facilitar l'anàlisi sintàctica posterior i la traducció o retroversió.

10 10 Identificació i relació d elements morfològics de la llengua llatina. Bloc 4: Sintaxi. Curs 2n Batxillerat Sintaxi nominal i pronominal: Estudi detallat de la sintaxi nominal. Estudi detallat de la sintaxi pronominal. Relació, interpretació i anàlisi sintàctica de les formes estudiades. Sintaxi verbal: Usos modals. Formes no personals del verb. Relació, interpretació i anàlisi sintàctica de les formes estudiades. L oració composta: Oracions coordinades. Oracions subordinades. Identificació i classificació dels tipus d oracions compostes relacionant-les amb construccions anàlogues en la llengua pròpia. Relació, interpretació i anàlisi sintàctica de textos en llengua grega de dificultat graduada. BL4.1. Distingir, per mitjà d anàlisi sintàctica o inferència lògica, en textos originals i/o adaptats de dificultat graduada, les funcions de les paraules i sintagmes, i classificar els diferents tipus de funcions i construccions per a una millor interpretació del text i de la seua estructura. Bloc 5: Literatura. Curs 2n Batxillerat Els gèneres literaris: Classificació. Característiques. Pervivència dels gèneres literaris en les literatures posteriors. Identificació i descripció dels gèneres grecs. Realització d eixos cronològics situant en ells autors i obres. L èpica: context històric i cultural. Autors i obres més representatius. Realització de comentari de textos traduïts d autors representatius; identificació del gènere a què pertany i exploració de la pervivència en la literatura contemporània. BL5.1. Descriure els gèneres literaris llatins, els autors més representatius i els seus contextos, per a aprofundir en la interpretació textual i augmentar el bagatge cultural. BL5.2. Comentar obres completes o fragments de distintes èpoques i gèneres, d autoria masculina o femenina, identificant la presència de determinats temes, tòpics literaris, trets genèrics i d estil per a reconéixer-los en la literatura posterior.

11 11 La historiografia: context històric i cultural. Autors i obres més representatius. Realització de comentari de textos traduïts d autors representatius; identificació del gènere al qual pertany i exploració de la pervivència en la literatura contemporània. El drama: tragèdia i comèdia. Context històric i cultural. Autors i obres més representatius. Realització de comentari de textos traduïts d autors representatius; identificació del gènere al qual pertany i exploració de la pervivència en la literatura contemporània. La lírica: context històric i cultural. Autors i obres més representatius. Realització de comentari de textos traduïts d autors representatius; identificació del gènere al qual pertany i exploració de la pervivència en la literatura contemporània. L oratòria. Context històric i cultural. Autors i obres més representatius. Realització de comentari de textos traduïts d autors representatius; identificació del gènere al qual pertany i exploració de la pervivència en la literatura contemporània. La faula: context històric i cultural. Autors i obres més representatius. Realització de comentari de textos traduïts d autors representatius; identificació del gènere al qual pertany i exploració de la pervivència en la literatura contemporània. Traducció i interpretació de textos clàssics i retroversió. Ús del diccionari. Comentari lingüístic, literari i històric de textos en grec clàssic. Bloc 6: Textos. Curs 2n Batxillerat BL6.1. Traduir textos clàssics en grec, originals o adaptats i de dificultat graduada, utilitzant les anàlisis morfològiques i sintàctiques i el diccionari amb seguretat i autonomia, identificant l accepció més apropiada en funció del context. BL6.2. Llegir textos clàssics en grec de dificultat graduada, utilitzant mecanismes d inferència lògica per a captar de forma global el sentit i aprofundir en la interpretació.

12 12 BL6.3. Comentar el contingut i l estructura de textos clàssics traduïts d autors estudiats, aplicant els coneixements prèviament adquirits en esta o en altres matèries per a aprofundir en la interpretació. Ampliació de vocabulari bàsic grec: el llenguatge literari i filosòfic. Descomposició de paraules en els seus formants. Hel lenismes més freqüents del lèxic especialitzat. Etimologia i origen de les paraules de la pròpia llengua. Bloc 7: Lèxic. Curs 2n Batxillerat BL7.1. Explicar paraules del lèxic grec especialitzat, deduint el significat pel context, per la relació amb altres termes de la mateixa família etimològica o per paraules de les llengües que coneix, per a traduir-les o inferir-les amb una més precisió. BL7.2. Buscar derivats a partir d un ètim grec aplicant les regles d evolució fonètica, i reconéixer els hel lenismes més freqüents del vocabulari comú i del lèxic especialitzat per a l enriquiment del cabal lèxic. COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM : competència comunicació lingüística. CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. CD: competència digital. : competència aprendre a aprendre. CSC: competències socials i cíviques. : sentit d iniciativa i esperit emprenedor. : consciència i expressions culturals.

杨子姗 | Hcs 440 Week 4 | Who's Your Mother